1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu Certus.sk (ďalej len "Predávajúci") uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si zakúpila prostrední­ctvom elektronického obchodu na stránke darceky.nawebe.biz tovar (ďalej len "Kupujúci) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostrední­ctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

  2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretí­m osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní­ s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniamizákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení­ neskorší­ch predpisov. Objednaní­m tovaru prostrední­ctvom elektronického obchodu na stránke certus.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí­ s ich spracúvaní­m v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprí­stupňovaní­m a poskytovaní­m údajov tretí­m osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

  3. Kupujúci súhlasí­ s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaní­m osobných údajov sprostredkovateľa.

  4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ní­m uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

  5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií­ o kreditnej karte v prí­slušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
©2021 Terézia Valovičová - CERTUS